Privacyverklaring

LINK MEDIA BV
Bergensesteenweg 709A/6
B-1600 Sint-Pieters-Leeuw
Ondernemingsnummer: (BTW-BE) 0820.638.410
Email: privacy@redlights.be
Telefoon: (+32) 02/588 70 76

1. Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon die de Website gebruikt (hierna de "Gebruiker"), stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker van de Website op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die Link Media kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. Link Media behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden de Gebruiker aan dit document regelmatig te raadplegen.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

In de GDPR wordt een onderscheid gemaakt tussen de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en de verwerkers waar men beroep op doet voor de verwerking. Dit onderscheid is uitermate belangrijk om enige onduidelijkheid rond verantwoordelijkheden te vermijden.

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

Link Media is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

2.2. Verwerker(s)

Link Media is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

Link Media doet een beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor telecommunicatiediensten;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor online betalingen.

3. Op welke juridische basis worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

In overeenstemming met de GDPR verwerken wij persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag; of
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie; of
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang voor het beantwoorden van vragen die worden gesteld door middel van ons contactformulier; of
 • Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing). Daarnaast verwerken wij ook bijzondere (of gevoelige) persoonsgegevens op basis van uw toestemming voor de gegevens die de Gebruiker zelf vrijwillig verschaft.

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Link Media verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (voornaam, adres, inloggegevens);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Financiële identifactiegegevens (bankgegevens, facturatiegegevens):
 • Elektronische identificatiegegevens (Ip-adres, locatie, cookies);
 • Persoonsgegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum, nationaliteit);
 • Foto’s en video’s;
 • Etniciteit;
 • Gesproken talen;
 • Lengte en gewicht;
 • Haarkleur en kleur ogen;
 • Cupmaat;
 • Intiem kapsel;
 • Formaat penis;
 • Tattoo en piercing;
 • Roker of niet.

Sommige persoonsgegevens worden verzameld wanneer je je registreert op de Website en/of online een bestelling plaatst. Bepaalde persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld bij het aanvullen van profielgegevens. De hoeveelheid verzamelde persoonsgegevens is afhankelijk van jouw gebruik van de Website en de functionaliteiten van de Website.

Het is mogelijk dat persoonsgegevens die het seksuele leven betreffen het voorwerp van de verwerking uitmaken. Deze verwerking is gegrond aangezien de Gebruiker hiervoor zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven bijvoorbeeld door de gegevens zelf onder een bepaalde categorie te plaatsen en/of aangezien de verwerking betrekking heeft op gegevens die duidelijk door de Gebruiker openbaar zijn gemaakt.

Daarnaast gebruiken wij cookies om de Gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.

De Website verzamelt eveneens anonieme gegevens, zijnde technische gegevens die uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt worden om een beeld te krijgen van Gebruikersnavigatie op de website. Aangezien deze gegevens niet gebruikt kunnen worden om Gebruikers te identificeren vallen deze buiten de Privacy Statement.

5. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Link Media verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere Gebruiker van onze Website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van onze Website en onze onlinedienstverlening. Link Media behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van onze Website en de daarbij horende diensten.
De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, facturatie, ondersteuning, klachtenbewaking;
 • Detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen;
 • Het aanbieden en verbeteren van onze gepersonaliseerde en algemene dienstverlening;
 • Het aanbieden van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de Gebruiker;
 • Het verlenen van ondersteuning;
 • De verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen.

6. Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen Link Media. Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen die geen verwerker zijn, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven of wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wettelijk verplicht is. Wanneer Link Media een verzoek krijgt van een gerechtelijke instantie, zal zij hieraan meewerken en kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven.

7. Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te steven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Gebruiker op geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

8. Wat zijn jouw rechten?

8.1. Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Link Media heeft voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om jou een veilige verwerking van de persoonsgegevens te garanderen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn in verhouding met de aard van de persoonsgegevens en de potentiele risico’s.

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking zijn dan ook tot een minimum gereduceerd. Dit betekent niet dat er geen risico meer bestaat, noch dat wij enige garantie hieromtrent verstrekken. Bij een inbraak op haar informaticasystemen zal Link Media onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.

8.2. Recht op inzage

Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

8.3. Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de correcte persoonsgegevens aan Link Media te verschaffen en deze aan te passen in het Gebruikersprofiel. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4. Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • Jouw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

8.5. Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Link Media om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6. Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Link Media zal ophouden jouw persoonsgegevens te verwerken tenzij Link Media kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.

8.7. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan Link Media verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8. Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

8.9. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar Link Media, Bergensesteenweg 709A bus 6, 1600 Sint-Pieters-Leeuw of via e-mail aan privacy@redlights.be. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.

8.10. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door Link Media, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

© 2024 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

Hulp nodig?